Regulamin Biegu Słonecznego

I Patronat i organizatorzy
1. Organizatorem biegu (zwanego dalej Biegiem Słonecznym) jest inwestor Centrum Słonecznego:
Poland Business Park XI sp. z o.o.
Regon: 140145804
NIP: 525-23-47-243
KRS: 0000236449
2. Współorganizatorem Biegu Słonecznego jest Stowarzyszenie Biegam Radom.
3. Bieg Słoneczny odbywa się we współpracy z Urzędem Miasta Radom i Komendą Wojewódzką Policji.
4. Biuro Organizacyjne Biegu Słonecznego będzie zlokalizowane w Galerii Słonecznej w Info Punkcie oraz recepcji fitness w Aquaparku.
5. Osoba odpowiedzialną za organizację i koordynację imprezy sportowej jest Karolina Czarnecka.
II Cel
Celem Biegu Słonecznego jest:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja aktywności i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Radomia.
3. Pomoc finansowa na rzecz Słonecznego Domu Dziecka.
III Termin i miejsce
1. Bieg Słoneczny odbędzie się 22 września 2013 r. na terenie miasta Radom.
2. Start nastąpi o godz. 11:00 na Placu Jagiellońskim przed Galerią Słoneczną, meta będzie miała miejsce na terenie między Aquaparkiem i Osiedlem Słonecznym (Dokładna trasa Biegu Słonecznego znajduje się na stronie internetowej www.galeriasloneczna.pl oraz www.aquapark-radom.pl).
3. Dystans to ok. 3,5 km.
4. Trasa będzie posiadała oznaczone km od 1-3.
5. Na mecie będzie przygotowany punkt z woda mineralną.
6. Zawodników obowiązuje limit czasowy 45 min.
7. Pomiar czasu prowadzony będzie ręcznie..
8. Oficjalnym czasem jest czas brutto (czas brutto to czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety).
9. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i dojścia w okolicę linii mety.
10. Bieg Słoneczny odbywa się na ulicach z ograniczeniem ruchu kołowego.
11. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę Biegu Słonecznego.
12. Organizator zapewnia pomoc medyczną w czasie trwania imprezy. Pomoc medyczna w postaci karetki lub medyka będzie przy mecie.
IV Uczestnictwo
1. W Biegu Słonecznym uczestniczyć mogą osoby, które:
• złożyły poprawnie wypełniły formularz zgłoszeniowy
• zarejestrowały się w Biurze Zawodów
• uiściły opłatę startową
• posiadają aktualne badania lekarskie lub podpisały formularz o zdolności do udziału w Biegu Słonecznym, na własna odpowiedzialność( dostępny w biurze zawodów).
2. Osoby niepełnoletnie musza posiadać podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
3. Udział w Biegu Słonecznym odbywa się na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu Słonecznym wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
4. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w Biegu Słonecznym na własną odpowiedzialność.
5. Wszyscy zawodnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz złożyć podpis na karcie startowej.
6. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, zlokalizowanym w Galerii Słonecznej w Infopunkcie oraz w recepcji klubu fitness w Aquaparku( w dniach 16 – 21 września 2013 w godzinach 9.00-21.00).
7. W dniu zawodów zapisy będą prowadzone, koszulki i numery startowe będzie można odebrać w Biurze Zawodów zlokalizowanym przy starcie od godziny 9.00.
8. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków regulaminu Biegu Słonecznym.
V Zgłoszenia
1. Imienne zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Info Punkcie w Galerii Słonecznej czynnym w dniach: 01.09.2013 – 15-09.2013 r. (w godzinach otwarcia Galerii Słonecznej) lub recepcji fitness w Aquaparku w godz.7-22.
2. Zgłoszenia również można dokonać poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie www.aquapark-radom.pl
3. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej: 10 zł – w terminie do 7 dni od zgłoszenia nie później jednak niż do dnia w którym będzie się odbywał Bieg Słoneczny (nieopłacone zgłoszenia będą usuwane z listy startowej). Opłatę startową można uiścić na Info Punkcie Galerii Słonecznej, recepcji fitness
w Aquaparku lub wpłacając na konto Stowarzyszenia Biegam Radom 46 2030 0045 1110 0000 0235 7250 z dopiskiem Słoneczny Bieg.
4. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Organizatora.
5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić ten fakt Organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
8. Po dokonaniu opłaty startowej zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.
9. Osoby powyżej 70 roku życia i młodzież do 18 roku życia zwolnione są z opłaty startowej.
10. Organizator w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczestnika z opłaty startowej.
11. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy i koszulkę okolicznościową, napoje na mecie, upominki okolicznościowe.
12. Organizator nie gwarantuje pakietów startowych dla osób, które dokonają zgłoszenia w dniu zawodów.
VI Klasyfikacja
1. Prowadzona będzie klasyfikacja:
• Generalna – mężczyźni
• Generalna – kobiety
• młodzież urodzona w latach 1998-2000
• młodzież urodzona w latach 1995-1997
• służby mundurowe kobiety
• służby mundurowe mężczyźni
2. W programie imprezy odbędą się biegi dla dzieci, które reguluje odrębny regulamin.
VII Nagrody i wyróżnienia
1. Wyróżnienia zostaną przyznane na podstawie czasu ukończenia Biegu Słonecznego, dla osób z najlepszym czasem.
2. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn przyznane wyróżnionych zostanie pierwszych sześć osób.
3. W klasyfikacji młodzieży wyróżnione zostaną trzy pierwsze osoby.
4. W klasyfikacji służb mundurowych zostanie wyróżnionych sześć pierwszych osób.
5. Dodatkowo wyróżniony zostanie najstarszy biegacz.
6. Dekoracja i przyznanie nagród biegu głównego będzie miała miejsce o godz. 12.15 na mecie Biegu Słonecznego.
VIII Sprawy organizacyjne
1. Szatnia zlokalizowana będzie w Aquaparku w klubie fitness Life.
2. Szafki depozytowe na przedmioty wartościowe będą zlokalizowane w Aquaparku przy kasach basenowych.
IX Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników Biegu Słonecznego obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Bieg Słoneczny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
3. Każdy uczestnik Biegu Słonecznego jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej, pod karą dyskwalifikacji.
4. Decyzje lekarza dotyczące kontynuowania Biegu Słonecznego przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
5. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w Biegu Słonecznym, a w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy nie mogą oni wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych, wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Zawodów, przed rozpoczęciem imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników Biegu Słonecznego. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
8. Poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby organizacji Biegu Słonecznego zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883. Administratorem danych osobowych jest spółka Poland Business Park XI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa. Uczestnikowi przysługiwać będzie prawo do wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
9. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Wyniki Biegu Słonecznego będą przekazane do informacji mediów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
13. Dochód z opłaty startowej mimo konieczności odwołania Biegu Słonecznego zostanie przekazany na cele charytatywne.
14. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
15. Protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów do godz. 15.30 po uiszczeniu opłaty w kwocie 500 zł. Kwota ta zostanie zwrócona w przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu.
16. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

© 2013 BIEGAMY.RADOM.PL