RODZINNY FESTYN DLA DZIECI MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
W sobotę 18 czerwca od g.16.00 na stadionie Mosir, przy ul.Narutowicza 9.
Oprócz biegów, mamy dodatkowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Po raz pierwszy o dobrą zabawę dzieciaków, zadbają niewiarygodnie zabawni, gwarantujący stały uśmiech animatorzy frmy Klaun Polska.
W ramach 4. Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76, odbędą się tego dnia BIEGI DZIECI oraz 2,5KM BIEG RADOŚCI – DUMNE WARCHOŁY z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych oraz nagrodami-niespodziankami losowo przyznawanymi uczestnikom.

Udział w Biegach Dzieci jest BEZPŁATNY, do Biegu Radości wpisowe wynosi 20zł opłacane online w momencie REJESTRACJI – ZAPISZ SIĘ TERAZ!
Prosimy o zapisywanie się przez internet, na miejscu opłata jest wyższa, i nie da się uniknąć kolejek.

animacje (4)

 

Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień 4.Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­rośli też znajdą coś dla siebie. Dzie­ciaki będą bie­gały w swoich bie­gach, a punktem kul­mi­na­cyjnym, bę­dzie BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, ści­ga­czom za­pewni fajny szybki tre­ning przed startem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­tonie. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano na­grody fi­nan­sowe — 500, 300 i 200zł za od­po­wiednio 1-sze 2-gie i 3-cie miejsce osobno w ka­te­gorii ko­biety i męż­czyźni. Oprócz tego każdy uczestnik biegu, bę­dzie mógł li­czyć na nie­spo­dziankę (na­grodę), a jaka to nie­spo­dzianka, do­wiemy się zaraz po biegu, na razie nie zdra­dzamy szcze­gółów ;)
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIEGACH!
Prosimy o zapisywanie się online, zapisy na miejscu na pewno będą utrudnione. UWAGA! ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU PROWADZONY BĘDZIE NA WSZYSTKICH SOBOTNICH BIEGACH!
ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2305
ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIE­DZIELA):
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2074
REGULAMIN: Regulamin Biegu Radości i biegów dzieci

© 2013 BIEGAMY.RADOM.PL