Już za niecałe dwa tygodnie, największa impreza biegowa w Radomiu, w ramach której również odbędą się ciekawe biegi, między innymi bieg na dystansie 2,5KM oraz biegi dzieci. Wszystkie biegi, odbędą się na stadionie, Mosir, przy ul. Narutowicza. Bieg 2,5KM na stadionie, oraz alejkach parkowych wokół niego. Na wszystkich biegach, prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. Zapraszamy!

18 czerwca (sobota) – BIEG RADOŚCI 2,5KM i BIEGI DZIECI

19 czerwca (niedziela) – PÓŁMARATON RADOMSKIEGO CZERWCA 76

polmaratonradom2016-biegi-dzieci

 

Przy­po­mi­namy, że w przed­dzień 4.Półmaratonu Radomskiego Czerwca 76, już od g. 16.00 na sta­dionie Mosir bę­dzie bardzo cie­kawie, pro­fe­sjo­nalni ani­ma­torzy za­dbają że­byśmy się nie nu­dzili. Będą gry i za­bawy dla dzieci, ale do­rośli też znajdą coś dla siebie. Dzie­ciaki będą bie­gały w swoich bie­gach, a punktem kul­mi­na­cyjnym, bę­dzie BIEG RA­DOŚCI — „DUMNE WAR­CHOŁY” na dy­stansie 2,5KM który mniej za­awan­so­wa­nych bie­gaczy za­chęci do udziału, z racji nie­wy­gó­ro­wa­nego dy­stansu, ści­ga­czom za­pewni fajny szybki tre­ning przed startem na­stęp­nego dnia w pół­ma­ra­tonie. Dla naj­lep­szych prze­wi­dziano na­grody fi­nan­sowe — 500, 300 i 200zł za od­po­wiednio 1-sze 2-gie i 3-cie miejsce osobno w ka­te­gorii ko­biety i męż­czyźni. Oprócz tego każdy uczestnik biegu, bę­dzie mógł li­czyć na nie­spo­dziankę (na­grodę), a jaka to nie­spo­dzianka, do­wiemy się zaraz po biegu, na razie nie zdra­dzamy szcze­gółów ;)
Pro­simy o za­pi­sy­wanie się on­line, za­pisy na miejscu na pewno będą utrud­nione. UWAGA! ELEK­TRO­NICZNY PO­MIAR CZASU PRO­WA­DZONY BĘ­DZIE NA WSZYST­KICH SO­BOT­NICH BIEGACH!
Prosimy o zapisywanie się online, zapisy na miejscu na pewno będą utrudnione. UWAGA! ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU PROWADZONY BĘDZIE NA WSZYSTKICH SOBOTNICH BIEGACH!
ZA­PISY NA BIEGI SO­BOTNIE:
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2305
ZA­PISY NA BIEG GŁÓWNY (NIE­DZIELA):
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2074
REGULAMIN: Regulamin Biegu Radości i biegów dzieci

© 2013 BIEGAMY.RADOM.PL